Toplu Zikir Çekmek Bidat mi?

TOPLU ZİKRİN BİDAT OLDUGUNU SÖYLEYEN SELEFSİZ VEHHABİLERE REDDİYESAHABELERİN TOPLU ZİKRİ!

Şeyhülislam Ebu Suud Efendi رحمه الله meşhur tefsiri İrşadu Akli’s-Selim adlı eserinin ikinci cildinin 221. sahifesinde

Al-i İmran Suresinin 191. ayeti bağlamında şu rivayeti nakleder;

Başta İbn Ömer ve Urve bin Zübeyr olmak üzere sahabe topluluğundan nakledildiği üzere sahabe efendilerimiz musallaya çıkıp bayram gününde Allah’ı zikretmeye başladılar tam bu esnada bazı sahabeler Allah Teala buyurmadı mı ayet-i kerimede onlar oturarak ve ayakta Allah’ı zikrederler deyince ayağa kalkıp Allah’ı zikretmeye başladılar.

Şeyhülislam Ebu Suud Efendi رحمه الله meşhur tefsiri

Ashabın bu konudaki tutumu ayetin tefsirine muttali olmak veyahut misdakına ve tayin üzere deliline göre hareket etmek değildi.Ancak muradları şuydu ki; ayete muvafakat ederek bir nev’i teberrük etmek idi.

Bir Cevap Yazın