Müşrikler Rububiyet Tevhidini Biliyormuydu?

Ebu Hamid bin Merzuk ‘Ehl’i Sünnetin Müdafası Bera’atü’l-Eş’ariyyin min Ak’aidi’l-Muhalifin min’ adlı eserinde şöyle diyor: “İbni Teymiyye’nin rubûbiyyet tevhidi ile ulûhiyyet tevhidi hakkındaki görüşüne yazdığı eserlerin dört yerinde ayrı ayrı rastladım. Okuyucuların anlaması için önce İbni Teymiyye’nin bu görüşlerini zikredip sonra iptal edeceğim: Ebu Hamid bin Merzuk: Ben de şunu derim ki, İbni Teymiyye, yazdığı eserlerinde arzusunu, avam tabakası ile onlara benzer birçok sahte fakihlerin pazarlarında değerlendirilmesi için, sâlih Selef zâtlarından, Kur’ân ve hadisten bahsetmekle onları şaşırtmıştır. Ancak İbni Teymiyye yukarıda geçen bu sözü ile görüşlerini açıklamış, söylediği şeyleri ne…

Devamını Oku

İbni Mesud Hazretleri tespihe karşı mıydı?

İbni Mesud Hazretleri tespihe karşı mıydı?

Selefiler diyorlar ki:İbni Mesud Hazretleri, tespih kullanmayı caiz görmemiş ve bunakarşı çıkmıştır. Bununla ilgili de şu hadiseyi naklediyorlar:Ömer b. Yahya, dedesinden şöyle nakletmiştir:Sabah namazından önce, Abdullah İbni Mesud’un kapısında oturuyorduk.Evinden çıkınca beraber mescide yürüyecektik. Ebu Musael-Eşari yanımıza geldi. “Abdullah daha dışarı çıkmadı mı?” diyesordu. “Hayır” dedik. O da bizimle beraber beklemeye başladı. Derkenİbni Mesud evinden çıktı. Hepimiz kalkıp etrafını sardık. EbuMusa ona: “Ey Abdullah! Az önce mescitte, garibime giden, beni korkutanbir iş gördüm. Yemin olsun ki, şüphesiz o kesinlikle hayırlı biriştir.” dedi.İbni Mesud: “Neydi o iş?” diye sordu. Ebu Musa:…

Devamını Oku

İstiğasenin Neden Şirk Olmadığının Kısa İzahı

İstiğasenin Neden Şirk Olmadığınına İzahı

Eğer ilminiz az ise Selefi görüşü üzere olduğunu iddia edenlerin görüşlerini kabul etmek zorunda kalırsınız. Çünkü getirdikleri ayet’lerin ve hadislerin zahirine baktığınızda doğrudur.

Devamını Oku

Tekfircilerin Tevhidi Üçe Bölmeleri

Tevhid Dersleri

Rububiyyet Tevhidi: Yaratmak, rizik vermek, diriltmek, öldürmek, yağmur yağdırmak, bitkileri yeşertmek ve kâinattaki işleri çekip çevirmek gibi, yegane Rab olan Allah Teâlâ’nın fiilleridir

Devamını Oku

Yemâme’de Sahabe’nin “Ya Muhammedâhu“Demesi

Yemâme'de Sahabe'nin “Ya Muhammedâhu“Demesi

Yemâme Savaşı yalancı Peygamber Müseylimetü’l-Kezzab taraftarlarına karşı yapılan bir savaştır. Hazreti Ebû Bekir (Radiyallâhu Anh), Müseylime’nin üzerine önce İkrime b. Ebû Cehil (Radiyallâhu Anh) komutasında bir ordu gönderdi. Ancak, kendine yardımcı kuvvet olarak gönderilen Hazreti Şurahbil’i (Radiyallâhu Anh) beklemeden savaşa girdiği için başarılı olamadı. Daha sonra Hâlid b. Velîd (Radiyallâhu Anh) komutasında bir ordu gönderildi ve savaş kazanıldı.İbn Teymiyye’nin talebesi Hafız İbn Kesîr’in naklettiğine göre, Yemâme Savaşı’nda Müslümanların şiâni (olis l ) “Ya Muhammedâhu” Ya Muhammed!” (Türkçesi Ey Muhammed imdadıma yetiş!) sözleriydi.849 Hâlid b. Velîd (Radiyallâhu Anh) da bu sözü…

Devamını Oku

İmam Şafii’nin Sözünde Değişiklik Yaptılar.

tekfircilerin tahrifatı

İmam Şâfiî Hazretlerinin şöyle dediğini iddia ederler: “Sabah tasavvuf’a giren, öğleye deli olmadan çıkmaz.”

Devamını Oku

Tağuta Belli Şartlarda Muhakeme Olunur.

tağuta muhakeme

Tâğut kelimesi luğatta/sözlükte, azgınlaşan, haddi aşan manasındadır. Istılahtaki/şeriattaki anlamına gelince; İslam alimleri tâğutun tanımında farklı tarifler ileri sürmüşlerdir. a. Şeytan veya Allah’ın dışında ibadet edilen her şeydir. Kâhin, Sihirbaz. b. Tâğut, Allah’a karşı haddin aşılıp, Allah’ın dışında ister kendi zorlamasıyla ister insanların kendi isteğiyleibadet edilen herşeydir. c. Allah’ın indirdiğinin dışındakiyle hükmedip insanları Allah’a karşı isyana teşvik edip azdıran azgın insandır ve bu tip insanların kurduğu düzen, kurum, vs.dir. Tağuta muhakeme olma konusunda tağuta muhakeme olmayı kabul etmeyen cemaat hocalarının görüşlerinden alıntılar yapacağım. Bizim alimlerimizin görüşlerini ve kendi araştırmalarımı ekleyerek bu…

Devamını Oku

İmam-i Âzam ve İmam Âlusi Hazretleri gerçekten tevessülü inkar etmiş midir?

imam azam tevessül

İmam Azam Hazretleri tevessülü mekruh görmüştür. Yine İmam Alusi Hazretleri de tevessülü caiz görmemiştir.

Bu iki büyük İmamın tevessülü caiz görmemesi, tevessülün caiz olmaması için kâfi bir delildir.

Devamını Oku