Müşrikler Rububiyet Tevhidini Biliyormuydu?

Ebu Hamid bin Merzuk ‘Ehl’i Sünnetin Müdafası Bera’atü’l-Eş’ariyyin min Ak’aidi’l-Muhalifin min’ adlı eserinde şöyle diyor: “İbni Teymiyye’nin rubûbiyyet tevhidi ile ulûhiyyet tevhidi hakkındaki görüşüne yazdığı eserlerin dört yerinde ayrı ayrı rastladım. Okuyucuların anlaması için önce İbni Teymiyye’nin bu görüşlerini zikredip sonra iptal edeceğim: Ebu Hamid bin Merzuk: Ben de şunu derim ki, İbni Teymiyye, yazdığı eserlerinde arzusunu, avam tabakası ile onlara benzer birçok sahte fakihlerin pazarlarında değerlendirilmesi için, sâlih Selef zâtlarından, Kur’ân ve hadisten bahsetmekle onları şaşırtmıştır. Ancak İbni Teymiyye yukarıda geçen bu sözü ile görüşlerini açıklamış, söylediği şeyleri ne…

Devamını Oku

İbni Mesud Hazretleri tespihe karşı mıydı?

İbni Mesud Hazretleri tespihe karşı mıydı?

Selefiler diyorlar ki:İbni Mesud Hazretleri, tespih kullanmayı caiz görmemiş ve bunakarşı çıkmıştır. Bununla ilgili de şu hadiseyi naklediyorlar:Ömer b. Yahya, dedesinden şöyle nakletmiştir:Sabah namazından önce, Abdullah İbni Mesud’un kapısında oturuyorduk.Evinden çıkınca beraber mescide yürüyecektik. Ebu Musael-Eşari yanımıza geldi. “Abdullah daha dışarı çıkmadı mı?” diyesordu. “Hayır” dedik. O da bizimle beraber beklemeye başladı. Derkenİbni Mesud evinden çıktı. Hepimiz kalkıp etrafını sardık. EbuMusa ona: “Ey Abdullah! Az önce mescitte, garibime giden, beni korkutanbir iş gördüm. Yemin olsun ki, şüphesiz o kesinlikle hayırlı biriştir.” dedi.İbni Mesud: “Neydi o iş?” diye sordu. Ebu Musa:…

Devamını Oku

İstiğasenin Neden Şirk Olmadığının Kısa İzahı

İstiğasenin Neden Şirk Olmadığınına İzahı

Eğer ilminiz az ise Selefi görüşü üzere olduğunu iddia edenlerin görüşlerini kabul etmek zorunda kalırsınız. Çünkü getirdikleri ayet’lerin ve hadislerin zahirine baktığınızda doğrudur.

Devamını Oku

Tekfircilerin Tevhidi Üçe Bölmeleri

Tevhid Dersleri

Rububiyyet Tevhidi: Yaratmak, rizik vermek, diriltmek, öldürmek, yağmur yağdırmak, bitkileri yeşertmek ve kâinattaki işleri çekip çevirmek gibi, yegane Rab olan Allah Teâlâ’nın fiilleridir

Devamını Oku

İmam Şafii’nin Sözünde Değişiklik Yaptılar.

tekfircilerin tahrifatı

İmam Şâfiî Hazretlerinin şöyle dediğini iddia ederler: “Sabah tasavvuf’a giren, öğleye deli olmadan çıkmaz.”

Devamını Oku

Küfür nedir? Şirk Nedir?

Küfür nedir? Şirk Nedir?

Küfür nedir? Şirk nedir? Küfür ve şirk arasındaki farklar nelerdir? İslam’a göre hangi durumda şirk, hangi durumda küfür olur? Küfür kelime olarak “örtmek” demektir. Dinî kavramlarda ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i Allah’tan getirdiği şeylerde yalanlayıp, onun getirdiği kesinlikle sabit dinî esaslardan bir veya birkaçını inkâr etmek anlamına gelir. Şirk sözlükte “ortak kabul etmek” anlamına gelmekte, terim olarak ise Allah Teâlâ’nın isim, sıfat ve fiillerinde, eşi, dengi ve ortağı bulunduğunu kabul etmek demektir. Müşrikler Allah’ın varlığını inkâr etmezler. O’ndan başka ilâh olduğunu kabul edip, onlara da taparlar veya isimleri,…

Devamını Oku

İman ve Amel Arasındaki bağ

İman ve Amel Arasındaki bağ

İslam’da iman amel ilişkisi kısaca nedir? İman amel ilişkisi niçin önemlidir? Amel ile iman arasında çok yakın bir ilişki vardır. Kur’an-ı Kerîm’in birçok ayetinde iman ile sahih amel yan yana zikredilmiş, müminlerin salih amelleri işleyerek maddî-manevi gelişmelerini sağlamaları ısrarla istenmiştir. AMEL NEDİR? Amel, iradeye dayalı iş, davranış ve eylem demektir. Esasen tasdik ve ikrar da birer ameldir. Ancak amel deyince daha çok kalp ve dil dışında kalan organların ameli anlaşılmaktadır. Bu durumda iman ile amel birbirinden ayrı şeyler olmasına, amelin imanın bir parçası olmamasına rağmen, her ikisi arasında çok sıkı…

Devamını Oku

Büyük Tehlike Tekfir Hastalığı

tekfir hastalığı

Tekfir, Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranıştan ötürü kâfir saymak demektir

Devamını Oku

İBN HACER EL-ASKALANİ’DEN SELEFİLERE REDDİYE!

Arşa İstiva

Allah zatıyla arşın üzerinde değildir! Fethu’l-Bari adlı eserinin 1. cildinin 508. sahifesinde Sahih-i Buhari’de geçen; ”Şüphesiz ki sizden biri namazında kaim olduğunda Rabbisine yalvarır ve şüphesiz ki Rabbi kendisi ile kıble arasındadır.”hadis-i şerifine binaen demiştir ki; ”Bu hadiste Allah zatıyla arşının üstündedir diyenlere red vardır.”

Devamını Oku